Grondonderzoek

Of het nu gaat om een ‘schoongrondverklaring’ bij de aankoop of huur van een terrein, een aanvraag van een milieuvergunning, het karteren van een complexe verontreinigingssituatie ten bate van een bodemsanering: de adviseurs van Inventerra hebben jarenlange ervaring met elk traject. Voordat u een terrein huurt of aankoopt is het belangrijk om daarbij de grondkwaliteit in acht te nemen. Op basis van de resultaten van een degelijk grondonderzoek krijgt u een goed beeld van de eventuele gevolgen voor uw plannen met de locatie, passend binnen de wet bodembescherming. Wij begeleiden u graag.

Wat is grondonderzoek?

Grondonderzoek is een milieukundig onderzoek van de bodem, gericht op het vaststellen van de geschiktheid van de grond en het grondwater (de bodem) in relatie tot het gebruik en de functie van een terrein. Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem kan ook op zichzelf staand worden uitgevoerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook als er sprake is van (een vermoedelijk) geval van ernstige bodemverontreiniging. In het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) moet het bevoegd gezag besluiten of saneringsmaatregelen nodig zijn en hiervoor is inzicht in de milieuhygiënische bodemkwaliteit noodzakelijk.

Over de opzet en wijze van uitvoering van milieuhygiënisch bodemonderzoek zijn verschillende richtlijnen en protocollen opgesteld. Die hebben allemaal tot doel dit onderzoek, afhankelijk van aanleiding en doelstelling, zo gericht mogelijk uit te voeren. 

Wanneer is grondonderzoek van belang?

Bij een bestemmingswijziging, aanvraag van een Omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit heeft het milieukundig bodemonderzoek (grondonderzoek én grondwateronderzoek) een meer verplicht karakter. Inventerra bekijkt voor u of de bodem geschikt is voor uw doeleinden of stelt de nul- en eindsituatie ter plaatse van vergunningsplichtige activiteiten vast. Ook bij de aanleg van kabels en leidingen en bijvoorbeeld rioleringswerkzaamheden is het van belang vooraf een kijkje in de bodem te nemen door grondonderzoek uit te laten voeren. We moeten tenslotte weten of voor de (nieuwe) functie van het terrein of het uit te voeren “grondwerk” aanvullende sanerings- of veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.

Bodem-, asfalt- en funderingsonderzoek

Verder is het bij de reconstructie van een weg bijvoorbeeld belangrijk om te weten of aanwezig asfalt teerhoudend is, wat de opbouw en civieltechnische eigenschappen van de funderingslaag zijn en of er rekening moet worden gehouden met een (asbest)verontreiniging in de funderingslaag of grond. En blijft er bij de werkzaamheden grond of funderingsmateriaal over, dan wilt u graag weten wat de hergebruiks- of afvoermogelijkheden zijn. Een milieukundig grondonderzoek, asfalt- en funderingsonderzoek of een partijkeuring kan hierover uitsluitsel geven.

Bodemonderzoek, bodemsanering en milieukundige begeleiding

Wij voorzien u graag van professionele onderzoeks- en adviesdiensten. Inventerra is naast grondonderzoek tevens gespecialiseerd in bodemsanering en milieukundige begeleiding. Wanneer u vragen of wensen heeft kunt u eenvoudig contact met ons opnemen via het online contactformulier. Wij zoeken het tot in de bodem voor u uit!

Hou mij op de hoogte

Velden met een * zijn verplicht