Bodemonderzoek

Wanneer is bodemonderzoek van belang?

Of het nu gaat om een ‘schoongrondverklaring’ bij de aankoop of huur van een terrein, een aanvraag van een milieuvergunning, of het karteren van een complexe verontreinigingssituatie ten bate van een bodemsanering: de adviseurs van Inventerra hebben jarenlange ervaring met elk traject. Voordat u een terrein huurt of aankoopt is het belangrijk om daarbij de bodemkwaliteit in acht te nemen. Op basis van de resultaten van een degelijk milieukundig bodemonderzoek krijgt u een goed beeld van de eventuele gevolgen voor uw plannen met de locatie, passend binnen de Wet bodembescherming. Wij begeleiden u graag.

Verplicht karakter

Bij een bestemmingswijziging, aanvraag van een Omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit heeft het milieukundig bodemonderzoek een meer verplicht karakter. Inventerra bekijkt voor u of de bodem geschikt is voor uw projecten of stelt de nul- en eindsituatie ter plaatse van vergunningsplichtige activiteiten vast. Ook bij de aanleg van kabels en leidingen en bijv. rioleringswerkzaamheden is het van belang vooraf een kijkje in de bodem te nemen door bodemonderzoek uit te laten voeren. We moeten tenslotte weten of voor het “grondwerk” aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.

Bodem-, asfalt- en funderingsonderzoek

Verder is het bij de reconstructie van een weg bijvoorbeeld belangrijk om te weten of aanwezig asfalt teerhoudend is, wat de opbouw en civieltechnische eigenschappen van de funderingslaag zijn en of er rekening moet worden gehouden met een (asbest)verontreiniging in de funderingslaag of bodem. En blijft er bij de werkzaamheden grond of funderingsmateriaal over, dan wilt u graag weten wat de hergebruiks- of afvoermogelijkheden zijn. Een milieukundig bodemonderzoek, asfalt- en funderingsonderzoek of een partijkeuring kan hierover uitsluitsel geven.

Bodemonderzoek, bodemsanering en milieukundige begeleiding

Wij voorzien u graag van professionele onderzoeks- en adviesdiensten. Inventerra is naast bodemonderzoek tevens gespecialiseerd in bodemsanering en milieukundige begeleiding. Wanneer u vragen of wensen heeft kunt u eenvoudig contact met ons opnemen via het online contactformulier. Wij zoeken het tot in de bodem voor u uit!

Asbest

Onderstaand treft u informatie aan over asbest. Vaak met verkennend bodemonderzoek komen we ook asbestverdachte situaties/locaties tegen. Het asbestonderzoek of asbestinventarisatie in de bodem combineren we dan ook vaak met het verkennend bodemonderzoek.

Asbestdaken

Op 2 maart 2020 heeft minister S. van Veldhoven samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ‘Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken’ ondertekend. De volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland. Om particuliere dakeigenaren te helpen wordt een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden; de overheid draagt hiertoe 12 miljoen euro aan bij. De volgende stap is dat provincies en gemeenten dit fonds verder vullen. Momenteel wordt uitgezocht of het juridisch gezien ook mogelijk is voor bedrijven die eigenaar zijn van een asbestdak.

Let op, besmetting door asbestdaken

Besmetting door asbestdaken

Asbestcement verliest door de invloed van jarenlange blootstelling aan het milieu en het weer zijn aanvankelijke eigenschap om gevaarlijke asbestvezels vast te houden in de cementmatrix. Er treedt verwering op van het asbestcement. De verweerde oppervlakte is niet meer waterdicht en blijft vochtig zodat dit resulteert in een vochtige groeibodem voor onder andere (korst)mossen. Deze op zich onschadelijke begroeiing wordt door de meeste mensen als niet-esthetisch en lelijk ervaren. Het onzorgvuldig verwijderen (door hogedrukreinigers of chemische middelen) van deze (korst)mossen (ontmossing) kan leiden tot een ernstige asbestbesmetting van de omgeving en ook de onderliggende bodem.

In de onmiddellijke omgeving van met hogedrukreinigers ontmoste daken worden vaak hoge concentraties aan vrije, inadembare asbestvezels waargenomen. Asbestcementdaken waarop zich (korst)mos bevindt zou men niet mogen beroeren. Integendeel, het zijn immers deze natuurlijke (korst)mossen die de asbestplaten behoeden voor nog verdere verwering. Indien (korst)mossen spontaan van een dak loskomen, duidt dit op sterk verweerde dakplaten. Korstmossen die van het dak vallen dienen als asbestafval te worden beschouwd, omdat er zich tussen de wortels van deze (korst)mossen massaal asbestvezels kunnen bevinden.
Goede raad is… NIET ontmossen!

Wegen, bodem en puin

  • Het bezit van een asbesthoudende weg, pad of erf is verboden. Dit is vastgelegd in het Besluit asbestwegen. Het opnieuw toepassen van grond en puin waarin asbest zit is veel langer niet toegestaan.

    Het Besluit asbestwegen milieubeheer regelt de wijze van het onderzoek naar de weg.
    De eigenaar van een asbesthoudende weg moet een melding doen van het bezit bij de minister via het meldpunt van de Inspectie leefomgeving en Transport (ILT). Tevens moet de eigenaar ervoor zorgen dat gebruikers van die weg niet aan asbest worden blootgesteld.
  • De aanwezigheid van asbest in of op de bodem en/of puin wordt door ons ook onderzocht conform de normdocumenten NEN 5707 en NEN 5897. Zo kan worden vastgesteld welke concentraties zich in het materiaal bevinden en of er sprake is van onacceptabele risico’s van de aanwezigheid van een bodemverontreiniging met asbest en in hoeverre saneringsmaatregelen moeten worden getroffen.

 Heeft u vragen over dit onderwerp, neem gerust contact met ons op.

Informatie aanvragen

2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden. / Cookieverklaring / Privacy policy