donderdag 18 juli 2019

Tijdelijk handelingskader PFAS, van lokaal naar landelijk vraagstuk

Maandag 8 juli 2019 is aan de tweede kamer het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' aangeboden.

Dit tijdelijk handelingskader is opgesteld met als doel de stagnatie die nu optreedt bij de afzet van PFAS-houdende grond en baggerspecie op te heffen. In het tijdelijke handelingskader zijn voor PFAS (waaronder PFOA, PFOS en GenX) voorlopige toepassingsnormen vastgelegd. Dit gewijzigde toetsingskader geldt per direct voor het grond- en baggerverzet in héél Nederland en biedt daarmee een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dat kader zal juridisch worden verankerd via een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit.

Het tijdelijke handelingskader betekent niet dat in heel Nederland nu dezelfde toepassingsnormen gelden. Bevoegde gezagen hebben op grond van het Besluit bodemkwaliteit de “ruimte” om hogere of lagere maximale waarden vast te leggen voor PFAS, als de lokale achtergrondniveaus voor die stoffen onder of juist boven de landelijke toepassingsnormen liggen.

Voor de acceptatie van herbruikbare en niet toepasbare grond geldt dat er per 8 juli 2019 PFAS-analyses meegenomen dienent te worden in heel Nederland. 

Wat betekent dit Tijdelijk handelingskader PFAS voor u?

Het tijdelijke handelingskader heeft als gevolg dat, met ingang van 8 juli 2019, partijen grond en baggerspecie in heel Nederland voor de acceptatie van herbruikbare en niet toepasbare grond aanvullend onderzocht moeten worden op PFAS (waaronder PFOA, PFOS en GenX). Recente geluiden uit de markt leren dat grondverwerkers inmiddels geen grond accepteren, als over deze stoffen geen gegevens bekend zijn.

U als initiatiefnemer weet het beste of bij de plannen die u met een locatie heeft, grondverzet is voorzien en of eventueel vrijkomende grond afgevoerd zal worden naar een acceptant of toepassingslocatie elders of juist op het eigen terrein zal worden verwerkt. Wij zullen daarom vanaf nu bij bodemonderzoek altijd (optioneel) onderzoek naar PFAS gaan aanbieden en vragen u als initiatiefnemer om tijdig aan te geven in hoeverre grondverzet (en dus onderzoek naar PFAS) aan de orde is.

Wij merken hierbij nadrukkelijk op dat bij locaties waar geen grondafvoer (van de locatie) plaatsvindt, er in veel gevallen geen onderzoek naar PFAS noodzakelijk is. Het kan echter voorkomen dat onderzoek naar PFAS vanuit een ander kader wel vereist is, bijvoorbeeld bij een aanvraag Omgevingsvergunning in bepaalde delen van de regio Zuid-Holland Zuid of bij onderzoek op locaties die specifiek verdacht zijn voor deze stoffen (denk aan brandblus-oefenlocaties).

Definitief handelingskader

Er lopen nog steeds onderzoeken naar het ‘gedrag’ van PFAS. Als die afgerond zijn, komt er als het goed is een definitief handelingskader. Wij houden de ontwikkelingen dan ook goed in de gaten, zowel landelijk als bij de lokale overheden, zodat we hier onze klanten actueel kunnen adviseren.

Meer (inhoudelijke) informatie over het tijdelijke handelingskader en de kamerbrief van 8 juli 2019 kunt u vinden op: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk/

Toepassingsnormen PFAS | Milieukundig Adviesbureau Inventerra
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden. / Cookieverklaring / Privacy policy